Saksliste Årsmøte 2018

1. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer som skal signere protokollen.
2.  Behandle idrettslagets årsberetning.
3.  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
4.  Behandle forslag og saker.
5.  Fastsette medlemskontingent.
6.  Vedta idrettslagets budsjett.
7.  Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Det nye styret konstituerer seg i etterkant av årsmøte.