HMS

 

Sikker elvepadling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og gjennomføring av forebyggende tiltak. Gjennom erfaring kan situasjoner bedømmes konstruktivt og løsningsorientert, og muliggjøre at nødvendige sikkerhetstiltak iverksettes.

Ferdigheter og utstyr er bestemmende for hvilke sikkerhetstiltak som teknisk sett kan gjennomføres. Sikkerhetstiltak kan være med å avgjøre om uforutsette hendelser får konsekvenser.

Nedenfor presenteres noen grunnregler for padling i elv. Grunnreglene knyttet til sikker padling i elv må ikke oppfattes som absolutte regler. For å ivareta sikkerheten under padling er ferdigheter og vurderingsevne viktigere enn følge absolutte regler:

  1. Padling i elv forutsetter at padleren kan svømme, og er komfortabel med å være i vannet.
  2. Padle aldri alene, uansett egne ferdigheter
  3. Padle ikke i stryk før nødvendig opplæring er gjennomgått.
  4. Padlere på begynnernivå må alltid være sammen med erfarne padlere på elva.
  5. Ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr.
  6. Bruk alltid godkjent hjelm og redningsvest.
  7. Organiser gruppa på en måte som ivaretar sikkerheten til hvert enkelt medlem i gruppa og gruppa som helhet.
  8. Synfar uoversiktlige stryk.
  9. Padle ikke over evne.

 

Nedenfor utdypes noen sentrale punkter i forhold til sikkerhet i elv. Nærmere utdypning av punktene kan leses enten ved å trykke på dem eller i menyen til venstre.

Informasjon er hentet fra http://www.padling.no/elv/sikkerhet/